Bruisend

Beleven door en voor iedereen

Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het lokaal bestuur moet voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, en vooral veel waardering toont voor het vele werk dat zij verzetten.

En zo willen we dit realiseren

 • Het lokaal bestuur ondersteunt verenigingen door te voorzien in betere communicatiekanalen, betere materialen en door de organisatie van activiteiten zo eenvoudig mogelijk te maken. [B1VERENIG]
 • Verenigingsleven 2.0 verwijst naar vernieuwende communicatie met de verenigingen, en dit via verschillende kanalen. Bij het uitwerken van de cultuuragenda evolueert het lokaal bestuur van een organiserende rol naar een coördinerende rol. Ze brengt verenigingen samen, stimuleert en ondersteunt hen en bouwt samen met hen aan een ruimere en meer gevarieerde programmatie. [B-VERENIG]
 • Op het gebied van digitalisering wordt een versnelling hoger geschakeld door de invoering van een ticketbalie voor verenigingen en de mogelijkheid om online de beschikbaarheid van infrastructuur & materiaal te raadplegen. De meer klassieke vormen van communicatie worden eveneens aangepakt door het aanplakreglement van het lokaal bestuur te evalueren en bij te sturen. [B-VERENIG]
 • De uitleendienst van het lokaal bestuur krijgt een update. Het materiaal wordt grondig vernieuwd en er wordt nagegaan hoe in piekperiodes aan de verschillende noden kan tegemoet gekomen worden. [B-EVENTULD]
 • Het organiseren van evenementen wordt eenvoudiger door alle informatie die een organisator nodig heeft samen te brengen in één digitale evenementenmodule. Geïnteresseerde bezoekers kunnen hier ook geplande evenementen raadplegen. [B-EVNLOKET]
 • Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen. [B2VRIJWIL]
 • In 2020 wordt een visie op integrale vrijwilligerswerking uitgewerkt, van de coördinatie over het rekruteren, begeleiden en ondersteunen tot het bedanken van alle vrijwilligers. Op basis hiervan zal een actieplan opgemaakt worden voor de komende legislatuur. [B-VRIJWIL]
 • Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten. Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten. [B3INCLUSIE]
 • Er wordt een vernieuwend cultuuraanbod gebracht door lokaal talent in de kijker te zetten en door het stimuleren van de podiumkunsten.  [B-CLTPROGR]
 • Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel … Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.  [B-DREMPELV]
 • Het lokaal bestuur is een trouwe partner in de ondersteuning van de middenstand, ondernemers en land- en tuinbouwers. [B4ONDERNEM]
 • De digitale communicatie en dienstverlening voor ondernemers en hun klanten wordt versterkt door diverse initiatieven zoals een digitale nieuwsbrief voor middenstanders en de ontwikkeling van een website middenstand.depinte.be. Met een overzicht van digitale communicatie en de ontwikkeling van een digitaal MOL-loket worden de administratieve lasten verminderd en vereenvoudigd.  [B-DIGCOM]
 • Door het aantrekken van deskundigheid inzake lokale economie geven we een extra stimulans aan het ondernemers- en middenstandsbeleid in de dorpskernen van De Pinte en Zevergem.  [B-DORPECON]
 • We gaan op zoek naar acties en projecten om de lokale middenstand en landbouw in de kijker te zetten en te ondersteunen: inbreng in de welkomstbox bij het onthaal van de nieuwe inwoners, de invoering van een gemeentelijke geschenkbon, de organisatie van een ‘achter deschermen’-dag, een dag van de landbouw, een openbedrijvendag, en het aantrekkelijk maken van onze dorpscentra tijdens de winter- en zomerperiode.  [B-ONDKIJKR]
 • Een vlotte bereikbaarheid is voor onze middenstand van groot belang. Bij werkzaamheden wordt gezorgd voor een tijdige verwittiging, duidelijke signalisatie, uniforme borden en eenduidige omleidingsroutes.  [B-WEGHINDR]

Verbindingen maken tussen mensen door ruimte te creëren voor ontmoeting

Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ontmoetingen. Via een goede wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel.

En zo willen we dit realiseren

 • Door het creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen, zowel op het publiek domein, via het patrimonium van het lokaal bestuur als door het stimuleren van initiatieven van derden, worden mensen met elkaar verbonden. [B1ONTMOET]
 • Kermissen en evenementen brengen mensen samen en doen onze dorpen bruisen. Dat willen we als gemeente faciliteren door het uitwerken van een nieuw ondersteuningsreglement. [B-DORPSLVN]
 • Onze dorpskernen worden plaatsen voor ontmoeting. Tijdens deze legislatuur ontwikkelen we een doordachte visie hoe we onze dorpskernen willen inrichten en uitbouwen tot ontmoetingsplekken. Dit doen we via een uitgebreid participatietraject waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden.  [B-DP2030]
 • In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. Via een participatietraject en in samenwerking met de lokale handelaars en lokale (zorg)actoren zorgen we voor extra ontmoetingsmogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern.  [B-DRPSHUIS]
 • Markten zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. De organisatie van een markt wordt uitgetest.  [B-MARKT]
 • Het lokaal bestuur beschikt over een uitgebreid patrimonium dat, mits enige aanpassingen, uitgebreider toegankelijk kan worden gemaakt. Zo wordt de bibliotheek een echte ontmoetingsplek, worden er maatregelen genomen zodat de Veldblomme meer gebruikt kan worden ... [B-MULTITOE]
 • We maken werk van een inrichtingsplan van de site aan de Sportwegel, in samenspraak met de wijk, jeugd- en andere verenigingen en omwonenden. De open ruimte wordt gedurende deze legislatuur evenwel gevrijwaard.  [B-SPORTWGL]
 • Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in de eigen buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel. [B2WIJKEN]
 • De buurt- en wijkwerking wordt gestimuleerd en versterkt. Er worden impulsen gegeven aan wijkcomités die het gemeenschapsleven versterken en die hun activiteiten ook openstellen voor andere inwoners. Via peter- en meterschap per wijk wordt een netwerk opgezet dat knelpunten over veiligheid en netheid signaleert aan de bevoegde diensten.  [B-WIJKEN]
 • Er worden diverse initiatieven genomen om ontmoetingen in de wijk te bevorderen. Zo worden de speelstraten uitgebreid met vliegende monitoren, die buiten de periode van de speelpleinwerking, naar wijkfeesten of speelstraten trekken met een speelkoffer.  [B-WIJKINFR]
 • Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het Polderbos (zie ook Z-SPORTZ). De verschillende functies worden op elkaar afgestemd zodat de kosten kunnen worden geminimaliseerd en het gebruik gemaximaliseerd.   [B3JGDHUIS]
 • Het jeugdhuis is een plek waar jongeren samen kunnen komen om te repeteren, creatief te zijn en elkaar te ontmoeten. De huidige infrastructuur van het jeugdhuis aan Polderbos 2 voldoet niet langer aan de hedendaagse normen. Omdat de kosten voor de aanpassingswerken te hoog oplopen, zal het jeugdhuis eveneens een plaats krijgen naast de nieuwe sportzaal. Ook voor de Wereldwinkel wordt een oplossing voorzien. [B-JGDHUIS]
 • We investeren niet enkel in bakstenen, maar ook in mensen. Er worden daarom eveneens middelen voorzien om de werking van het jeugdhuis extra impulsen te geven, om zo vanuit een gedragen visie te komen tot een gevarieerd aanbod.  [B-JGDHUIS]

De Pinte staat voor een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving

De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levensstijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen.

En zo willen we dit realiseren

 • We voorzien infrastructuur in de openbare ruimte die bewoners uitnodigt om te bewegen en te sporten.  [B1BEWEEG]
 • Het sportpark Moerkensheide wordt uitgebreid met outdoor-fitness-apparaten en multisport-toestellen.  [B-MULTISPR]
 • Er wordt nieuw en groen speelweefsel gecreëerd in samenspraak met de buurt, onder meer in Moerkensheide, in Zevergem en via een speelbos in het Parkbos. Er worden maatregelen genomen om het onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen efficiënter en beter te laten verlopen.  [B-SPEELWFL]
 • Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van inwoners en medewerkers belangrijk. Het label ‘Gezonde Gemeente’ wordt onderschreven.  [B2GEZOND]
 • ‘Bewegen op verwijzing’ helpt mensen meer in beweging te komen via persoonlijke coaching. In samenwerking met Logo Gezond+ en de huisartsen wil het lokaal bestuur kwetsbare doelgroepen bereiken.  [B-BEWEGEN]
 • We maken van De Pinte een hartveilige gemeente. In samenwerking met het Rode Kruis worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd en opgeleid met betrekking tot reanimatie en het gebruik van een AED-toestel. [B-HARTVEIL]
 • ‘Generatie rookvrij’ is het streven naar een maatschappij waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien. In het kader hiervan maken we de sport- en speelterreinen rookvrij.  [B-ROOKVRIJ]
 • Via de methodiek ‘Warme Steden en gemeenten’ willen we werken aan het mentale welbevinden bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar: in een warme gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren.   [B-WARMEGEM]