Duurzaam

Een propere gemeente

We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu. Propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de uitstraling van ons dorp.

En zo willen we dit realiseren

 • We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen. [D1AFVALMIN]
 • Via verschillende initiatieven worden inwoners gesensibiliseerd en geïnformeerd over de mogelijkheden om minder afval te produceren: het tegengaan van voedselverspilling, het stimuleren van het Repair Café, deelname aan landelijke acties zoals Mei Plasticvrij … [D-AFVLSENS]
 • Het lokaal bestuur geeft zelf het goede voorbeeld en zal gerichte acties ondernemen om haar bijdrage te doen, zoals het verminderen van papier- en kopieerverbruik, het promoten van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, het gebruiken van ecologische schoonmaakproducten … [D-ANTIAFVL]
 • Om afval te kunnen hergebruiken, en zo bij te dragen aan de circulaire economie, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig. [D2ANTIAFVL]
 • De bestaande sorteermogelijkheden worden uitgebreid en verder geoptimaliseerd. Glascontainers worden geherlokaliseerd en verder ondergronds gebracht. Voor openbare plaatsen zal een vuilnisbakkenplan worden opgemaakt en uitgevoerd. [D-AFVLSORT]
 • Op de gronden aan de Heirweg wordt een nieuw recyclagepark gerealiseerd. Daarbij streven we naar een optimaal gescheiden inzameling van het afval en wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toegepast. Een gebruiksvriendelijke aanleg moet er voor zorgen dat het voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig is om afval te deponeren. [D-RECYLPRK]
 • De exploitatie van het recyclagepark wordt op 1 januari 2020 overgedragen aan de afvalintercommunale IVM. Op termijn willen we in samenspraak met IVM en de omliggende gemeenten komen tot een gezamenlijke dienstverlening. [D-RECYLPRK]
 • Zwerfvuil is een grote bron van ergernis voor inwoners en tolereren we niet. We houden daarom een nultolerantie voor zwerfvuil aan. [D3AFVALNUL]
 • De gemeente proper houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur en van inwoners. Samen houden we de straten en pleintjes netjes, onder meer door de inzet van zwerfvuilpeters en -meters en ondersteuning van het project ‘Mooimakers’. [D-MOOIMAKR]
 • We voeren een handhavingsbeleid tegen zwerfvuil met één budget voor verschillende handhavingsacties (bodemverontreiniging, sluikstorten, staalnames). [D-MILHANDH]

Een ruimtelijk kwaliteitsvolle duurzame gemeente

Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem worden gevrijwaard. We stimuleren een gevarieerd aanbod van woontypes, zodat ook alleenstaanden en startende gezinnen de weg naar onze gemeente vinden of hier kunnen blijven wonen naar hun maat en wens.

En zo willen we dit realiseren

 • Grote maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing, bevolkingstoename, extra verkeer … hebben ook hun impact op hoe we de ruimtelijke ordening organiseren. Door samenhang te creëren tussen verschillende beleidsdomeinen en een geïntegreerde ruimtelijke planning kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan de creatie van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. [D1RUIMBEL]
 • Op basis van het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen maken we een ruimtelijk beleidsplan op voor De Pinte. In het kader hiervan wordt een bestemmingsevaluatie uitgevoerd. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgevolgd en bijgestuurd, waarbij het RUP Zevergem zo snel als mogelijk opnieuw wordt vastgelegd. [D-GRBPLAN]
 • Er komt een evaluatie en een juridische verankering van de gemeentelijke bouwvoorschriften in functie van ruimtelijke kwaliteit, verdichting, ontharding en versterking van groen en waterstructuren. [D-VRGUNBEL]
 • Het sluitstuk van een ruimtelijk ordeningsbeleid is de handhaving ervan. Er wordt een beleidsplan handhaving opgemaakt en een handhavingstraject uitgewerkt. [D-ROHANDH]

Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

We bewaken de woonkwaliteit en we zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard blijft.

En zo willen we dit realiseren

 • Het lokaal bestuur bewaakt de woonkwaliteit, de kwaliteit van de woonomgeving en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden. We maken hiervoor reglementen rond woonkwaliteit op. [D-WOONKWAL]
 • Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid. Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Daarom realiseert De Pinte een woonloket, in samenwerking met de lokale besturen van Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en de initiatiefnemer Merelbeke. [D-WOONLKET]
 • Om het groene karakter van de gemeente te bewaren, worden er groene plannen opgemaakt en uitgevoerd. Zo komt er een bomen- en parkenplan en wordt het bermbeheerplan geactualiseerd. [D-GROENPLN]
 • De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij het streven om De Pinte te behouden als een groene gemeente. Via dit project wordt 2 690 ha (waarvan 653 ha gelegen in De Pinte) agrarisch gebied heringericht met het oog op minder versnipperde landbouwstructuren, het verhogen van waterkwaliteit, het aanleggen van veilige wandelpaden, het verbeteren van landbouwwegen en natuur- en landschapsherstel en ontwikkeling, … Na een voorbereidend traject dat werd gestart in 2014, wordt deze legislatuur gestart met de uitvoering. [D-RUILVERK]
 • Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn gedurende deze legislatuur rioleringswerken voorzien: we denken hierbij aan (in alfabetische volgorde) de Bommelstraat, de Grote Steenweg, de Heirweg (fase II), de Krekelstraat en ’t Kruisken. Op elk van deze locaties worden ook ingrepen in de weginfrastructuur gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. (zie tevens V-WEGEN). [D3ZUIVEREN][D-RIO]

Streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030

We streven naar een CO2-neutrale gemeente tegen 2030. Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, burgers als ondernemingen.

En zo willen we dit realiseren

 • Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant engageert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investeringen. [D1BESTUUR]
 • Het actieplan dat hieruit voortvloeit, wordt opgevolgd en uitgevoerd. [D-BURGCONV]
 • Het lokaal bestuur investeert systematisch in energie-efficiënte investeringen in het patrimonium. Onder meer volgende zaken worden voorzien: gebruik van LED-lampen, renovatie van de stookplaats OCP, dubbele beglazing waar er nog gebruik gemaakt wordt van enkel glas … [D-GEBOUW]
 • Bij de openbare verlichting wordt het gebruik van LED-lampen stelselmatig uitgebreid. [D-VERLED]
 • Het lokaal bestuur gaat duurzaam op weg door de aankoop van duurzame voertuigen, zoals door bij de vervanging van wagens te kiezen voor CNG-voertuigen of door de aankoop van extra fietsen en bakfietsen.
 • Medewerkers worden gesensibiliseerd om bij hun verplaatsingen te kiezen voor duurzame vervoersmiddelen. [D-OPWEG]
 • Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners om hun CO2-uitstoot te beperken. [D2BURGER]
 • Groepsaankopen, zoals voor groene energie, worden ondersteund en gefaciliteerd. Er wordt onderzocht of inwoners via een burgercoöperatie kunnen bijdragen aan duurzame energie-investeringen van het lokaal bestuur. [D-CO2COOP]
 • Er wordt een nieuw globaal subsidiereglement opgemaakt met nieuwe accenten inzake duurzaamheid. Via diverse initiatieven zoals onder meer  gerichte doelgroepenacties, een project thermografie en andere wordt het klimaatbewustzijn bij onze inwoners verhoogd. [D-CO2SENS]
 • Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken. [D3ONDNEMER]
 • Het RUP functionele cluster blijft het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heirweg. In overleg met de ontwikkelaar wordt er extra aandacht besteed aan de duurzaamheid van het terrein en de lokale verankering van de aangesloten bedrijven. [D-KMOZONE]

Een solidaire gemeente

Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via lokale en mondiale acties dragen we bij aan een betere samenleving.

En zo willen we dit realiseren

 • Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving. [D1LOKAAL]
 • Voor financiële beleggingen wordt geopteerd voor duurzame beleggingsfondsen. [D-ETHISCHB]
 • We blijven lokale initiatieven voor een rechtvaardige handel ondersteunen en steunen daarom onder andere de Fair Trade campagne. [D-FAIRTRAD]
 • Het lokaal bestuur kiest resoluut om de lokale handel en landbouwers te ondersteunen door het gebruik van duurzame producten uit eerlijke handel en korte keten te stimuleren. Sensibiliseringsinitiatieven naar inwoners, verenigingen, horeca en handelaars worden verder ondersteund. [D-KRTEKEET]
 • We hebben blijvende aandacht voor internationale solidariteit, en geven onder andere jaarlijks 1 euro per inwoner uit als ondersteuning aan het noord-zuidbeleid. [D-INTERSOL]
 • Bij rampen geeft het lokaal bestuur noodhulp. [D-NOODHULP]