Efficiënt

Bij ons kan je terecht met elke vraag

Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen.

En zo willen we dit realiseren

 • Het lokaal bestuur moet een open huis zijn, waardoor iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord. [E1KLANTEN]
 • De renovatie van het gemeentehuis wordt verdergezet met de uitvoering van de linkervleugel, waar de diensten van het lokaal bestuur gehuisvest zijn. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de realisatie van energie-efficiëntiewinsten. Aan de rechtervleugel worden beperkte ingrepen uitgevoerd om eenzelfde visuele lijn te krijgen in het volledige gebouw. De verdere renovatie van de rechtervleugel wordt bekeken in functie van eventuele toekomstige samenwerking met naburige gemeenten. [E-GEBOUW]
 • We wensen te evolueren van een aanbodgestuurd dienstverleningsmodel naar een vraaggestuurd dienstverleningsmodel. Er wordt daarbij vertrokken vanuit een analyse van de loketfuncties van het lokaal bestuur: waar, wie, voor wat, wanneer, hoe moeten we er zijn voor de burger. Op basis hiervan wordt een nieuw dienstverleningsmodel opgemaakt en geïmplementeerd, met onder meer de uitbreiding van de digitale dienstverlening (e-loket), het invoeren van werken op afspraak, het voorzien van nieuwe (elektronische) betaalmogelijkheden … [E-DNSTVMOD]
 • We hechten belang aan transparante communicatie en leggen op een positieve manier verantwoording af voor wat we doen. [E2COMMUNIC]
 • We kiezen resoluut voor een geïntegreerde communicatie. In onze communicatie houden we rekening met alle doelgroepen. We zetten in op een 360-graden communicatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram, …) als offline communiceert (infoblad, flyers, infoborden, bewonersvergaderingen, …) zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar is. De website, het infoblad en de nieuwsbrief krijgen een (grondige) update en worden opgefrist. Een gemeentelijke app die de meest cruciale informatie omvat wordt ontwikkeld. [E-EXTCOM]
 • Met de integratie van gemeente en OCMW werken we aan een herkenbare en eenvormige communicatie en passen we de huisstijl consequent toe, zowel in interne als externe communicatie. [E-HUISTIJL]

Het lokaal bestuur = 1 team!

We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthousiaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die samen willen bouwen aan het De Pinte van morgen. ‘Samen vooruit’ is ook een slagzin voor onze organisatie en onze medewerkers!

En zo willen we dit realiseren

 • Om een klantgerichte dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is geen evidentie. Daarom is het belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever. [E1WG]
 • Hiervoor zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In permanent overleg met onze medewerkers en de vakorganisaties zoeken we blijvend naar mogelijkheden om werken voor ons lokaal bestuur zo aantrekkelijk mogelijk te houden. De balans werk-privé is hierbij een bijzonder aandachtspunt, waarbij de mogelijkheid van flexibele uurroosters, thuiswerken, … wordt onderzocht. [E-ARBEIDVW]
 • De aanwervings- en bevorderingsprocedures worden vereenvoudigd, zodat werving en selectie soepeler, flexiber en sneller kunnen verlopen. De onthaalprocedure wordt gestroomlijnd, zodat gegarandeerd wordt dat elke nieuwe medewerker de nodige informatie tijdig ontvangt. [E-WERVPROC]
 • Via interne mobiliteit geven we de huidige medewerkers alle kansen om zich verder te ontplooien. [E-WERVPROC]
 • In een steeds sneller evoluerende maatschappij, is permanente kennisontwikkeling noodzakelijk. We zorgen voor een strategisch VTO-beleid (vorming, training, opleiding) en systematische kennisdeling. [E-VORMEN]
 • Welzijn op het werk is een hot topic: burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim ... zijn zaken waar iedere werkgever mee geconfronteerd wordt. Via het globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen volgen we de maatregelen om de fysieke en mentale gezondheid van werknemers te verhogen op de voet op. [E-PREV&PBM]
 • We maken werk van een positieve sfeer onder medewerkers onder de noemer #Team9840. Door het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten, worden de contacten tussen collega’s van verschillende teams bevorderd. [E-TEAM9840]
 • Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid. [E2OBS]
 • Met de integratie van gemeente en OCMW moet de werking van beide entiteiten op elkaar afgestemd worden. Het geïntegreerde organogram en het takenpakket van de teams wordt herzien. De verdere uitwerking ervan hangt samen met de uitrol van het nieuw dienstverleningsmodel, en wordt mee mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op ICT-gebied.
  [E-INTEGRAT]
 • Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing ervan wordt gerapporteerd aan de raden van de gemeente en het OCMW. [E-EVALUATW]

Een efficiënt beheer

Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële middelen vormt de leidraad van een efficiënt bestuur. We gaan als een goede huisvader om met de publieke middelen door in te zetten op verdere digitalisering, een efficiënt en duurzaam aankoopbeheer en een langetermijnvisie voor ons patrimonium.

En zo willen we dit realiseren

 • We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een doorgedreven digitalisering van de organisatie, zowel met betrekking tot. de werking (efficiëntere processen) als met betrekking tot dienstverlening (zie ook het nieuwe dienstverleningsmodel). [E1DIGIT]
 • Een strategische visie op ICT wordt uitgewerkt: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT-architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig? [E-ICTSTRAT]
 • Op basis van de strategische visie op ICT, maken we werk van een gecoördineerde aanpak van de implementatie van diverse softwarepakketten en het optimaal gebruik ervan. Dit proces wordt getrokken door een nieuw aan te trekken medewerker ICT. [E-ICTAUTOM]
 • We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer. [E2AANKOOP]
 • We wensen de expertise inzake een efficiënt aankoopbeheer en het correct toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten te vergroten. De aanwerving van een deskundige aankoop en logistiek zorgt voor een organisatiebrede ondersteuning op dit vlak. [E-AKEFFDZM]
 • Sociale en ecologische criteria worden mee opgenomen in het aankoopbeleid, waarbij we ook de nodige aandacht hebben voor onze lokale handelaars en middenstand [E-AKEFFDZM]
 • We leggen een duidelijke systematiek vast op het gebied van contractmanagement met het opmaken van een overzicht van alle contracten, het maken van afspraken met betrekking tot de opvolging van contracten en het voorzien van een systematische evaluatie. We willen op deze manier efficiëntiewinsten realiseren, door bijvoorbeeld te werken met globale contracten voor verschillende gebouwen, meer te werken met raamcontracten, … [E-CNTRCTMG]
 • We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer. [E3PATRIMO]
 • We ontwikkelen een langetermijnvisie voor ons gemeentelijk patrimonium, met het oog op duurzaam bouwen en renoveren. We nemen maatregelen om structureel zicht te krijgen op de staat van de infrastructuur. Daartoe wordt een overzicht gemaakt van het volledig patrimonium van het lokaal bestuur, waarbij in kaart wordt gebracht wat de huidige en toekomstige functie is, welke investeringen er de komende 10 jaar nodig zullen zijn en hoe duurzaam het gebouw is op het gebied van energieverbruik. [E-VISIEPAT]
 • Een gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Per gebouw wordt vastgelegd hoe het gebouw opgevolgd en onderhouden moet worden met betrekking tot diverse aspecten: keuringen, verzekeringen, brandveiligheid, schoonmaak, monitoring energieverbruik … [E-GEBOUWPL]

Slim samenwerken

Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op een meer gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

En zo willen we dit realiseren

 • In deze legislatuur wenst het beleid meer in te zetten op participatie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen … en hierover het gesprek aangaan. [E1PARTICIP]
 • We zetten resoluut in op actieve en betrokken adviesraden. Vertrekkende vanuit een zelfevaluatie van de adviesraden, wordt hun samenstelling en werking herzien en waar nodig bijgestuurd. [E-ADVIESRD]
 • Het beleid betrekt de adviesraden bij de uitvoering van het meerjarenplan gedurende de hele legislatuur: jaarlijks wordt een stand van zaken gegeven en worden adviesraden uitgenodigd om aan te geven bij welke projecten ze willen betrokken worden. [E-ADVIESRD]
 • De werking van de beheersorganen wordt geëvalueerd. Op basis hiervan zal worden bijgestuurd. [E-BEHRORGN]
 • Via de opmaak van een participatiekader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie. We creëren een degelijk en realistisch participatiekader waarbij het mogelijk is voor onze inwoners om mee te bouwen aan onze gemeente. [E-PARTICIP]
 • We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten. [E2SAMEN] We wisselen expertise uit met andere lokale besturen en het delen van middelen (materiaal, medewerkers) wordt gestimuleerd. Het deelnemen aan interlokale overleggroepen wordt bij de medewerkers aangemoedigd en bij ‘in huis-opleidingen’ worden ook de buurgemeenten betrokken,  waardoor de intergemeentelijke administratieve wisselwerking wordt gestimuleerd. [E-EXPERTIS]