Veilig

Veilige mobiliteit

Wie zijn kinderen naar school, de sport- of jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school.

Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

En zo willen we dit realiseren

 • De eerste prioriteit in ons mobiliteitsbeleid zijn voetgangers en fietsers: de zwakke weggebruikers geven we absolute voorrang. [V1VOORRANG]
 • De voetpaden en fietspaden worden veiliger gemaakt door het wegwerken van ‘harde’ overgangen tussen fietspad/voetpad en de straat en een gericht onderhoud van voet- en fietspaden. In de winter wordt er gezorgd voor een grotere veiligheid bij sneeuwval door de aankoop van een veegmachine om voet- en fietspaden sneeuwvrij te houden. Er worden fietsbevorderende maatregelen genomen door onder meer het aanbod aan fietsenstallingen, ook aan het station, systematisch te verhogen. [V-MOBZWWG]
 • De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en Schelderode (Merelbeke) wordt onderzocht en ondersteund. [V-FIETSBRG]
 • De omgeving van onze verschillende scholen wordt in overleg met de schoolbesturen, de ouderverenigingen, de adviesraden en alle betrokkenen aangepakt. [V2SCHOOL]
 • Voor elke school wordt een schoolveiligheidsplan uitgewerkt. De infrastructuur voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt. [V-SCHLVPLN]
 • Er wordt nagegaan hoe de invoering van schoolstraten, waarbij bij aanvang en einde van de schooluren slechts beperkt autoverkeer toegelaten is in de nabijheid van de school, de verkeersveiligheid kan verbeteren. [V-SCHLSTR]
 • Het lokaal bestuur neemt initiatieven om zelf het openbaar vervoer te bevorderen én gaat het gesprek aan met partners en hogere overheden om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te versterken. [V3OPENVERV]
 • We voorzien extra schuilhokjes aan busstops en maken minstens 1 bushalte integraal toegankelijk. [V-OVVBUS]
 • De stationsomgeving dient een verdere upgrade te krijgen. We bepleiten hogere perrons in het station van De Pinte en er dienen extra en vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden. [V-OVVTREIN]
 • Bij grotere evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie,  worden er shuttlebussen ingelegd tussen de dorpskernen. [V-SHUTTLE]
 • Via slimme maatregelen remmen we het autogebruik af en versnellen we de combimobiliteit: het slim schakelen tussen verschillende vervoersmogelijkheden. [V4SLIMMOB]
 • Er wordt een mobipunt opgericht. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen … . Op deze manier wordt combimobiliteit gefaciliteerd: de toegang tot en de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Vervoersmiddelen zijn dus niet langer concurrenten, maar vullen elkaar aan. [V-MOBIPUNT]
 • Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en de doorstroming van het verkeer te optimaliseren, voorzien we bij de uitwerking van het mobiliteitsplan - in samenspraak met alle betrokkenen en de mobiliteitsraad - een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het centrum van De Pinte en aan het station. Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aangepast aan de noden die er zijn. [V-SLIMMOB]
 • Via aanpassingen aan de weginfrastructuur (straatmeubilair, bloembakken, wegversmallingen …) zorgen we ervoor dat een tragere snelheid wordt afgedwongen. [V-SNELHREM]
 • Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden. Naast de infrastructuur- en wegeniswerken die worden gerealiseerd in het kader van de rioleringswerken en bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid en uitbreiding van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (zie D-RIO), worden ook op andere locaties nog prioritaire wegenwerken uitgevoerd: Baron de Gieylaan (tussen Te Lande en de Drie Sleutels), Pont-Noord (fietspaden over de brug), Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan (veiliger maken voor voetgangers en fietsers). [V5WEGEN]

Veilige buurten

Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden.

En zo willen we dit realiseren

 • De afgelopen legislatuur werd de BIN-netwerken sterk uitgebreid over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu verder geoptimaliseerd. [V1BIN]
 • Het BuurtInformatieNetwerk (BIN) wordt verder uitgebouwd. In samenspraak met de politie en de BIN-coördinator worden de zones verkleind en functioneler omschreven en wordt een extra inspanning geleverd om zoveel mogelijk inwoners in te schrijven. [V-BIN]
 • Bij de BIN-werking wordt ook het gebruik van sociale media bekeken en berichtgeving via WhatsApp of andere digitale hulpmiddelen wordt in samenspraak met de politie ingeschakeld. [V-BIN]
 • Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op. [V2PREVENT]
 • Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. De wijkagent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt. Zo zorgen we voor een hogere aanwezigheid van de wijkagent en verhogen we de frequentie aan patrouilles tijdens risicoperiodes (kerstperiode, vakantieperiode). Als lokaal bestuur ondersteunen we ook verder de aankoop van anti-inbraak- en beveiligingsmateriaal. [V-PREVENT]