Zorgzaam

Zorgzaam voor kinderen en jongeren

We zetten in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en zich als jongere te ontwikkelen. We zorgen voor een web van zorg voor kinderen, jongeren dat kwaliteitsvol, gevarieerd, flexibel, betaalbaar en veilig is.

En zo willen we dit realiseren

 • Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe.  Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit. [Z1ARMOEDE]
 • De federale middelen voor socio-culturele participatie nemen af. Vanuit het lokaal bestuur geven we daarom extra financiële ondersteuning.  [Z-KNDARMOE]
 • Door samen te werken met andere partners in het werkveld (scholen, opvanginitiatieven, …) willen we problematische situaties vroeger detecteren. [Z-SIGNFIE]
 • Het lokaal bestuur is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen wordt aangemoedigd. [Z2FLO]
 • Er wordt één digitaal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen van De Pinte georganiseerd. [Z-FLANKOND]
 • Als lokaal bestuur blijven we gaan voor een blije en bloeiende gemeenteschool. In De Blije School staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Wij staan erop dat elk kind op onze school ten volle aanvaard wordt, met z’n brede waaier aan talenten en ook met z’n moeilijkheden. [Z3ONDERW]
 • Om de school meer beleids- en budgetverantwoordelijkheid te geven wordt onderzocht hoe de gemeentelijke basisschool op een meer zelfstandige manier kan werken, eventueel via budgethouderschap. [Z-VRZLFGBS]
 • De werken voor de renovatie van de gemeentelijke basisschool worden voorbereid. Hiertoe wordt het subsidiedossier (AGION) verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat de werken in het begin van de volgende legislatuur kunnen worden uitgevoerd. [Z-AGION]
 • Een onderdeel van het subsidiedossier omvat ook de plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal, ofwel op de bestaande locatie aan de gemeentelijke basisschool, ofwel op het terrein naast de bestaande infrastructuur van het OCP. De plannen van deze nieuwe infrastructuur worden opgemaakt in samenspraak met de school en de sportverenigingen. [Z-SPORTZ]
 • We zorgen voor een kwalitatieve en professionele opvang voor alle kinderen, zowel voorschools (van 0 tot 3 jaar), als buiten- en naschools. [Z4OPVANG]
 • We maken de zoektocht van ouders naar geschikte opvang eenvoudiger door de organisatie van een lokaal loket kinderopvang (in samenwerking met Sint-Martens-Latem).  Zorgen voor voldoende opvanginitiatieven wordt steeds moeilijker. Daarom voeren we systematisch campagne voor nieuwe kinderbegeleiders en gaan we op actief op zoek naar nieuwe locaties voor groepsopvang. Er wordt onderzocht of we via samenwerkingsverbanden schaalvergroting kunnen realiseren. [Z-OGGTOEGA]
 • De buiten- en naschoolse groepsopvang zal via een samenwerkingsverband worden georganiseerd, zodat de kwaliteit kan verhogen: opvang in kleinere groepen door geschoolde medewerkers, waarbij er een beroep kan gedaan worden op een grotere medewerkerspool. [Z-SAMENOPV]

Zorgzaam voor ouderen

We zetten in op een zorgzame gemeente, waar men met een  gerust hart oud kan worden. Het lokaal bestuur neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt.

En zo willen we dit realiseren

 • We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden. [Z1THUISZ]
 • We nemen maatregelen om mantelzorgers verder te ondersteunen.
  [Z-MANT LZRG]
 • We zoeken partners om het aanbod van de thuiszorgdiensten uit te breiden, zoals bijvoorbeeld met een klusjesdienst. [Z-VISIETHZ]
 • Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, bouwen we een hedendaags woonzorgcentrum, bij voorkeur op het domein Scheldevelde. Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. De infrastructuur en de werkomstandigheden voor ons personeel krijgen bijzondere aandacht. Door de uitbouw van een volwaardig seniorenrestaurant en een dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen. Een eerste stap is het organiseren van een marktbevraging. [Z-WZC2025]
 • In afwachting van de realisatie van een nieuwbouw, blijven we de huidige hulp- en dienstverlening waarborgen.  [Z-WZC

Zorgzaam voor iedereen

We garanderen aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden.

En zo willen we dit realiseren

 • We zorgen voor warme en zorgzame buurten waar iedereen zich thuis kan voelen. [Z1BUURT]
 • Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst De Pinte de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. [Z-BUURTZRG]
 • Door de samenwerking met organisaties die actief zijn in onze gemeente bevorderen we de inclusie van personen met een beperking. [Z-INCLUSIE]
 • Het Sociaal Huis is er voor iedere bewoner van De Pinte die een vraag heeft rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen. We willen het aanbod van het Sociaal Huis beter bekendmaken en uitbreiden aan de maatschappelijke noden. [Z2SOCHUIS]
 • Uit de resultaten van de inwonersparticipatie bij de opmaak van het meerjarenplan bleek dat het aanbod van het Sociaal Huis nog te weinig gekend is. Daarom zullen we systematischer werken rond bekendmaking. De viering van 10 jaar Sociaal Huis in 2020 is een startpunt. [Z-SOH10JR]
 • De verschillende functies van het Sociaal Huis (loket- , informatie- en doorverwijsfunctie) worden verder uitgediept. De ontwikkelingen op het gebied van de eerstelijnszone en geïntegreerd breed onthaal (zie ook actieplan ‘zorgzaam in samenwerking met partners) worden gerealiseerd via het Sociaal Huis. [Z-AANBDSOH]
 • Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder met betrekking tot kinderen en jongeren. [Z-FINBEWST]
 • We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk. [Z3TOETS]
 • We geven hulp bij administratieve handelingen aan wie dit echt nodig heeft (invullen formulieren, ondersteunen bij aanvragen …). We zorgen ervoor dat aanvragen voor onze eigen hulp- en dienstverlening administratief eenvoudig zijn. [Z-SOCADM]
 • We doen een sociale toets voor onze tarieven, zodat er voor ieder reglement van het lokaal bestuur kan worden nagegaan welke sociale maatregelen er zijn voorzien, wat hun doel en effect is en welke sociale maatregelen er ontbreken. [Z-SOCREGL]
 • Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit zowel op het vlak van zorg als op het vlak van activering. [Z4OPMAAT]
 • Vanaf 2020 zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen. Deze eerstelijnszones worden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De Pinte maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie.  [E-ELZ]
 • De lokale besturen (OCMW’s) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn ‘mensen met een risico op energiearmoede’. [E-GBO]
 • Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich. [E-SOCECON]
 • Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde kan er samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring. [E-TWE]