Verkiezingsprogramma 2012

In 2012 trokken we naar de verkiezingen met de slogan 'Goed leven. Sterk besturen.' Een sterk en stevig programma onderbouwde dit verhaal. Hieronder kan u ons verkiezingsprogramma uit 2012 terugvinden. 

Onze uitgangspunten

Zes jaar geleden voerde CD&V campagne onder het motto “De Pinte-Zevergem Leeft!”.  Het gaf precies aan waar wij voor staan: een bloeiende, bruisende gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te winkelen.

Voor de komende verkiezingen hebben wij onze précampagne gelanceerd onder het motto “Het is goed leven in De Pinte-Zevergem”.  En ook dit keer zit daar een duidelijke boodschap achter : in de loop van de voorbije decennia is hier een leefgemeenschap opgebouwd waar wij ons met velen thuis mogen voelen en waar het goed is om te vertoeven.

Dit ‘goede’ willen wij voor de komende jaren graag bestendigen.  Daarvoor is visie nodig, want een aaneenschakeling van losse ideeën en standpunten leidt niet tot een coherent geheel.  Vandaar dat wij bij de opmaak van onze beleidsvisie voor de periode 2013-2018 vertrekken van vijf, voor ons heel belangrijke pijlers :

Wij streven naar een duurzame gemeente, met respect voor de beperkt beschikbare middelen, grondstoffen en energie.  Een gemeente met nette straten, met blijvende aandacht voor mens en milieu,en met een ruime kijk op de wereld rondom ons.

Wij streven naar een warme gemeente, waar verenigingen, wijken en buurten alle kansen krijgen en waar vele vrijwilligers het nodige respect en waardering krijgen.

Wij streven naar een open gemeente, met bestuurders die voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar zijn, die de bezorgdheden van de inwoners aanvoelen en die oplossingen aanreiken voor de kleine problemen van elke dag.

Wij streven naar een veilige gemeente, waar respect is voor mensen en hun bezittingen, waar afspraken nagekomen worden en waar iedereen het juiste evenwicht vindt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen rechten en plichten.

Wij streven naar een zorgzame gemeente, die een beleid voert dat gestoeld is op solidariteit en dienstbaarheid.  Wij willen een gemeente met zorg voor de jeugd, met respect voor de werkenden, met waardering voor de senioren.  Een gemeente tenslotte met een groot solidariteitsgevoel voor hen die de meeste zorg en aandacht nodig hebben.

 

Alleen zo zorgen wij er voor dat het goed leven is in De PInte-Zevergem.

Zorgen voor milieu en duurzaamheid in een mondiale samenleving

De zorg voor het milieu en het duurzaam omspringen met de middelen die de natuur ons verschaft zijn zaken die veel verder reiken dan één bestuurstermijn : het gaat om de leefkwaliteit van de generaties die na ons komen.  Bovendien eindigt de wereld niet aan onze gemeentegrens : in een mondiale samenleving heeft iedereen immers zijn verantwoordelijkheid te dragen.

 • vanuit de overtuiging dat duurzaam omgaan met natuur, milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen vanzelfsprekend is, zal elk gemeentelijk beleidsinitiatief op deze duurzaamheidsfactor afgetoetst worden.
 • de gemeentelijke waterlopen zullen op een duurzame wijze beheerd en onderhouden worden.
 • een bermbeleidsplan en een bomenplan wordt opgemaakt en uitgevoerd.
 • de gemeente zet haar inspanningen voor een maximaal pesticidenvrij beheer van de openbare ruimte verder.
 • inzake afvalbeleid wordt in samenwerking met de partnergemeenten van IVM volop ingezet op preventie en verdere afvalvermindering.
 • het gemeentelijk containerpark wordt geherlokaliseerd aan de Heirweg.  Daarbij wordt gestreefd naar een optimaal gescheiden inzameling van het afval.  Een gebruiksvriendelijke aanleg met zo min mogelijk trappen moet er voor zorgen dat het voor iedereen, inzonderheid voor de senioren, gemakkelijk is om afval te deponeren.
 • de geluidshinderproblematiek van de E17 zal worden aangepakt met geluidsschermen en buffergroen.  Daarbij is de voorwaarde dat de plaatsingslocaties op objectieve wijze worden vastgelegd en dat het Vlaams Gewest als wegbeheerder het overgrote deel van de financiering draagt.
 • de stroomopbrengst van gemeentelijke zonnepanelen vloeit voor 100% terug naar milieuvriendelijke investeringen zoals duurzame renovatie van gemeentelijke gebouwen.
 • als Fair Trade gemeente blijft in het aankoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente de nodige aandacht besteed worden aan eerlijke en duurzame producten. 
 • onder impuls van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking worden verder initiatieven uitgewerkt om de Noord-Zuid/Oost-West problematiek verder onder de aandacht te brengen. De inbreng van scholen en van de jeugd is voor ons daarbij van groot belang.

Verantwoord ruimtelijk ordenen = leefbaar wonen voor iedereen

De Pinte-Zevergem blijft op velen een enorme aantrekkingskracht als woongemeente uitoefenen . Zowat iedereen weet dat het er goed leven is. Precies daarom moet het ruimtelijk beleid van de gemeente zo worden opgebouwd, dat betaalbaar wonen, rekening houdend met de bijzondere eigenheid van onze beide deelgemeenten, er mogelijk is.

 • de projectzones in en rondom het centrum van De Pinte kunnen slechts ontwikkeld worden op basis van een goedgekeurd inrichtingsplan dat de zekerheid moet bieden dat de ruimte voor woningen verweven wordt met de ruimtes voor groen en ontspanning.
 • voor het centrum van Zevergem wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan afgewerkt. Zoals uitgetekend in de beeldkwaliteitsstudie moet dat de identiteit van het dorp met open zicht op de Scheldevallei versterken en bovendien de vrije ruimte achter de kerk vrijwaren.
 • De Pinte zal het aanbod aan beschikbare sociale (huur)woningen gevoelig optrekken. Aan de Sportwegel moet het mogelijk zijn voor een groot deel aan deze verplichting te voldoen. De inrichting van dit gebied moet afgestemd worden op de aanwezige jeugd- en verenigingsinfrastructuur zodat ook in deze zone wonen en recreatie naast elkaar tot hun recht kunnen komen. Overleg met verenigingen die op die site actief zijn is daarbij noodzakelijk.
 • de door de Vlaamse overheid opgelegde nood aan verdichting in de bebouwing moet worden ingevuld met respect voor de eigenheid van de huidige bebouwing in De Pinte-Zevergem, die onder meer gekenmerkt is door een ruime kavelstructuur. Ook nieuwe woonvormen, zoals woonerven, kunnen daarin hun plaats krijgen.
  in de Borluutlaan zullen 16 assistentiewoningen worden gerealiseerd.
 • voor de toewijzing van sociale (huur)woningen zal een verdere verfijning van het toewijzingsreglement de kansen voor de inwoners van onze gemeente in een aantal gevallen vergroten.
 • een gemeentelijk woonloket, dat functioneert als één centraal aanspreekpunt voor burgers en organisaties met vragen rond wonen, wordt ingericht.

 

Zich veilig verplaatsen vraagt degelijke infrastructuur

Niemand kan ontkennen dat de laatste jaren enorme inspanningen werden gedaan voor het onderhoud van de wegen en de aanleg van voet- en fietspaden. Dit werk is evenwel nooit af. De tegenstelling tussen een vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en absolute veiligheid voor de zwakke weggebruikers aan de andere kant is altijd het voorwerp van een moeilijke evenwichtsoefening …

 • er wordt geïnvesteerd in duurzame mobiliteit met eersterangsaandacht voor voet- en fietspaden en trage wegen.
 • er wordt een stoepenplan opgesteld om te bepalen welke voetpaden het eerst in aanmerking komen voor aanleg of herstelling. De straten die directe verbinding geven naar het station, zoals bv. de Albertlaan, zullen daarbij prioriteit krijgen.
 • de oversteekplaatsen aan alle scholen worden waar mogelijk nog veiliger gemaakt waarbij de zone 30 door aangepaste infrastructuur wordt afgedwongen.
 • bijkomende zitbanken op ontmoetingsplaatsen zoals o.a. park Viteux, het gemeenteplein en dorp Zevergem zullen de aantrekkingskracht van deze plaatsen verhogen.
 • het herstelplan trage wegen wordt systematisch en in overleg met de betrokken actoren verder uitgevoerd.
  er wordt een veilig fietspad aangelegd op het oude tracé van de Grote Steenweg tussen het viaduct E17 en de grens met Eke (Landuit).
 • in samenwerking met de Vlaamse overheid wordt een veilige fietsverbinding aangelegd van het station van De Pinte naar Gent. De gemeente participeert daarbij in het project van de fietsbrug over de Ringvaart en de E40.
  verder worden volgende geplande fietspaden gerealiseerd : Bommelstraat – Oude Gentweg – Keistraat (tussen rotonde en Rosdamstraat).
 • bijkomende fietsstallingen worden aangebracht waar de noodzaak het grootst is (bushaltes , handelszaken, openbare gebouwen,…)
 • maatregelen worden genomen om onze fietspaden zo veilig mogelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor de fietspaden in de tunnel Langevelddreef.
 • de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond is een volwaardige gesprekspartner bij het uitwerken van het lokaal fietsbeleid.
 • ter aanmoediging van het gebruik van het openbaar vervoer door mensen met beperkte mobiliteit zullen nieuwe verhoogde bushaltes worden aangelegd en zal bij de NMBS verder aangedrongen worden om prioritair werk te maken van het verhogen van de perronhoogte.
 • in samenspraak met de gemeente Nazareth wordt de rotonde aan het Zwartegat heraangelegd met extra-aandacht voor de veiligheid van de fietsers.
 • een parkeerzone voor vrachtwagens zal op de meest geschikte locatie ingeplant worden.
 • doorgaand vrachtwagenverkeer in de dorpscentra zal verboden worden door aangepaste signalisatie van een omleidingstracé voor vrachtwagens boven een bepaald tonnage.
 • het gemeenteplein wordt heringericht tot een gezellige ontmoetingsplaats maar met behoud van de mogelijkheid om allerlei activiteiten te laten doorgaan.
 • in het belang van de veiligheid wordt in overleg met de partnergemeenten uit de politiezone de inplanting van slimme camera’s op de invalswegen van de gemeente in overweging genomen.
 • de zorg voor toegankelijkheid van gebouwen voor senioren en minder validen moet verder gaan dan de openbare gebouwen. Een toegankelijkheidsbeleid moet ook voor private gebouwen en winkels worden uitgewerkt.

Landbouw en middenstand : goede communicatie is de sleutel voor goede relaties

Van deze sectoren zegt men wel eens dat het de motoren zijn van de lokale economie. Precies daarom geloven wij echt in een ondernemings- en landbouwvriendelijke gemeente. Communicatie en regelmatig overleg zijn dan ook onontbeerlijk voor een eerlijk partnerschp met deze beide sectoren.

 • de landbouworganisaties worden in hun adviserende functie betrokken bij het voorbereiden van het gemeentelijk landbouwbeleid.
 • landbouw en middenstand krijgen de kans om nuttige informatie te verstrekken via de website of het gemeentelijk infoblad.
 • bij openbare werken of bij evenementen zal de informatieverstrekking geoptimaliseerd worden en wordt gestreefd naar uniformiteit in de signalisatie van de werken.
 • in de werking van het containerpark wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de selectieve inzameling van landbouwfolies.
 • een ambtenaar zal aangesteld worden als aanspreekpunt voor praktische regelingen bij de opstart van nieuwe ondernemingen, KMO’s en kleinhandel is nodig. Deze zal tevens ondersteuning bieden bij het onderzoek welke stimulerende maatregelen van overheidswege kunnen bekomen worden.
 • tijdens perioden van druk landbouwverkeer wordt langs de gemeentewegen de nodige signalisatie voorzien om de veiligheid van iedereen te verhogen.
 • een geordend en efficiënt parkeerbeleid vergroot de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de winkels.
  de gemeente zal bijdragen aan de inspanningen om meer commerciële activiteiten in het centrum van Zevergem aan te trekken.
 • de opmaak van het trage wegennet moet in harmonie verlopen met de ruilverkaveling Scheldekant.

Cultuur brengt mensen samen

Cultuur willen wij zien in de ruimste zin van het woord. Het kan in woord en beeld, in muziek of in toneel. Maar in welke vorm het ook gebeurt, het heeft als alle andere vrijetijdssectoren één onmiskenbare troef : het brengt mensen samen. En daar precies gaat het er ons om.

 • de gemeentelijke uitleendienst en de bijhorende logistieke ondersteuning worden verder uitgebouwd. Lokalenbeheer en aanvragen voor de uitleendienst moeten elektronisch kunnen gebeuren.
 • nieuwe impulsen zullen gegeven te worden aan de artotheek en aan de promotie van de ‘Kunstenaar van de maand’.
  de nodige financiële middelen worden voorzien om verder te investeren in de aankoop van kunstwerken in de openbare ruimte.
 • de bescherming van het roerend en onroerend erfgoed moet verzekerd worden door de finalisering van de inventarisatie en de ondersteuning van maatregelen voor actieve vrijwaring. Het erfgoed moet bovendien ook zichtbaar gemaakt worden. Regionale samenwerking tussen de gemeenten van de regio (binnen de organisatie Pols) moet het geheel doorzichtiger maken.
 • initiatieven zoals Cafeest, Zeverrock, Pintefeest, de wijk- en buurtfeesten en ieder initiatief dat de mensen dichter bij elkaar brengt wordt door de gemeente op een actieve wijze gesteund.
 • nieuwe initiatieven van beginnende verenigingen en niet-georganiseerde geïnteresseerden worden gestimuleerd door bv. een gunstig verhuursysteem en een starterspremie. Dit geldt in het bijzonder voor startende initiatieven voor podiumkunsten, waarvoor een risicodekkende subsidie een extra-stimulans kan zijn.
 • de vorming van vrijwillige bestuursleden zal door de gemeente worden aangemoedigd.
 • de nieuwe bibliotheek moet een centrale ontmoetingsplaats in onze gemeente worden. In de dienstverlening moeten gebruiks- en klantvriendelijkheid centraal staan. De nodige aandacht moet daarbij gaan naar de nieuwe communicatiemiddelen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
 • voor de repetities van muziekverenigingen, individuele muziekbeoefenaars en voor elke vorm van creatieve expressie is een repetitieruimte met bijhorende berging noodzakelijk. 

Haantje de voorste voor de sport

De Pinte heeft op sportief vlak sinds jaar en dag een stevige reputatie opgebouwd.  Om diverse redenen heeft de realisatie van eigentijdse infrastructuur voor de beoefening van openluchtsporten helaas langer dan gewenst op zich laten wachten.  De gemeente start nu aan Moerkensheide hiervoor een groot investeringsproject, zonder evenwel de wensen en bekommernissen van alle andere vormen van sportbeoefening uit het oog te verliezen.De Pinte heeft op sportief vlak sinds jaar en dag een stevige reputatie opgebouwd.  Om diverse redenen heeft de realisatie van eigentijdse infrastructuur voor de beoefening van openluchtsporten helaas langer dan gewenst op zich laten wachten.  De gemeente start nu aan Moerkensheide hiervoor een groot investeringsproject, zonder evenwel de wensen en bekommernissen van alle andere vormen van sportbeoefening uit het oog te verliezen.

 • de sportzaal van de gemeentelijke basisschool verdient een opfrisbeurt zodat sporten ook daar aangenaam blijft.
 • de sportinfrastructuur van Zevergem Sportief heeft nood aan dringende investeringen in brandveiligheid en in het opfrissen van het sanitair blok en de kleedruimtes.
 • eens de nieuwe buiteninfrastructuur aan Moerkensheide gerealiseerd is moeten nieuwe impulsen gegeven worden vanuit de sportdienst om de ‘Sport voor allen’-gedachte in onze gemeente verder te propageren, inzonderheid voor nieuwe sporters en senioren.
 • met betrekking tot de nieuwe sportinfrastructuur aan Moerkensheide gaan wij uit van:
  • het behoud van de open ruimte om vrij sport en spel te stimuleren;
  • het maximaal vrijwaren van de toegankelijkheid van het complex voor de individuele sporter;
  • de wenselijkheid/noodzakelijkheid van een vaste skate-infrastructuur te onderzoeken;
  • de mogelijkheid van een buiten-fitness te voorzien;
  • de mogelijkheden te onderzoeken om een return van inkomsten te voorzien naar de sportclubs om hun leefbaarheid te verhogen
 • de aanleg van bijkomende petanqueterreinen in het dorp van Zevergem.
 • het aanbrengen van degelijke verlichting op het recreatieterrein Het Wijngaardeke.

Jongeren alle kansen geven

Geen enkele sector toont meer beweging en dynamiek dan deze van de jeugd. In onderwijs en jeugdbeweging, in kinderopvang en in hobby-beoefening : jongeren bouwen voor zichzelf een bruisende toekomst uit. Precies vanuit onze betrokkenheid bij wat in die sector leeft geloven wij met overtuiging dat wij jongeren alle kansen moeten geven.

 • de gemeente voorziet voldoende ruimte voor avontuurlijk speelgroen en een speelbos.
 • er is nood aan de uitbouw van een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren, die kan gebruikt worden voor toneel- en muziekrepetities en een jeugdatelier voor creatieve jongeren.
 • er komen bijkomende inspanningen en ondersteuning voor het brandveilig en energiezuinig maken van de jeugdlokalen.
 • de speelpleinwerking Amigos krijgt een vaste stek in de site aan de Bommelstraat. Een ploeg van ‘vliegende monitoren’ wordt opgestart die, in de periode buiten de speelpleinwerking, met de speelkoffer naar plaatsen trekt waar een Speelstraat wordt georganiseerd.
 • er wordt verder geïnvesteerd in het jaarlijks onderhoud en de vernieuwing van de bestaande speeltuigen, zodat er op verschillende plaatsen in de gemeente veilige en kindvriendelijke speelpleintjes zijn.
 • in de kinderopvang wordt de nodige flexibiliteit ingebouwd, zodat steeds kan ingespeeld worden op nieuwe noden en behoeften.
 • het aanbod aan cultuurprogrammatie voor de kinderen van de scholen in onze gemeente wordt verder uitgebouwd.
 • Jongeren die zelf initiatieven nemen binnen deze sector worden vanuit de jeugddienst sterk aangemoedigd en ondersteund.
 • het onderwijs in de plaatselijke scholen wordt verder aangemoedigd. Dit heeft voordelen inzake veiligheid en voor een grotere betrokkenheid bij de plaatselijke leefgemeenschap. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen wordt verder aangemoedigd.
 • de communicatie naar de jeugd toe wordt verder geoptimaliseerd, onder andere met een digitale jeugdkrant, een jeugdsite en het optimaal benutten van de sociale media.

Senioren tellen dubbel en dik mee

Actieve senioren en medioren : ze zijn met velen vandaag.  En steeds vaker zijn zij betrokken bij wat in onze gemeente leeft : in actieve sportbeoefening of in het cultureel-vormend  werk, in hobbyclubs of als vrijwilliger in het verenigingsleven. Vanuit een gevoel van respect en dankbaarheid moeten wij hen in deze gemeente alle kansen daartoe schenken. Actieve senioren en medioren : ze zijn met velen vandaag.  En steeds vaker zijn zij betrokken bij wat in onze gemeente leeft : in actieve sportbeoefening of in het cultureel-vormend  werk, in hobbyclubs of als vrijwilliger in het verenigingsleven. Vanuit een gevoel van respect en dankbaarheid moeten wij hen in deze gemeente alle kansen daartoe schenken.

 • na de realisatie van  de nieuwe bibliotheek wordt de huidige bibliotheek aan het Kerkplein omgevormd worden tot een ontmoetingsruimte waarin seniorenverenigingen, samen met andere verenigingen, hun regelmatig terugkerende activiteiten kunnen uitvoeren en dit aan betaalbare prijzen.
 • de sportactiviteiten, die nu reeds door de gemeentelijke sportdienst ten behoeve van de senioren worden georganiseerd, worden  verder uitgebouwd en gestimuleerd.
 • het domein Scheldevelde wordt uitgebouwd tot een modern woonzorgcentrum.  Dit houdt ondermeer in
  • aanpassen van alle kamers aan de normen opgelegd door het welzijnsdecreet.
  • aanpassen van de gemeenschappelijke ruimtes zoals kinezaal, personeelsrefter en kleedkamers, verpleeglokalen, badkamers.
  • realisatie van 4 kamers voor kortverblijf.
  • realisatie van een dagverzorgingscentrum.
  • uitbouw van een digitaal zorgdossier voor alle bewoners.uitbreiding van het bestaande seniorenrestaurant naar een dagelijks werking.
 • de vrijwilligerswerking, in het bijzonder de mantelzorgers, zullen sterker ondersteund worden.
 • een premiestelsel zal uitgebouwd worden voor de aanpassing van de woning aan de behoeften van senioren.

Participeren en communiceren

Wij ondervinden dagdagelijks dat wij in een steeds sneller evoluerende informatie- en communicatiemaatschappij leven. Hoewel in onze gemeente reeds enorm grote stappen werden gezet in deze materie, blijft het een nooit ophoudend gevecht om ‘mee te zijn’ met de nieuwste ontwikkelingen en om de communicatie steeds te verbeteren en te verfijnen.

 • bij alle beleidsnota’s en plannen wordt de burger geïnformeerd over de lopende besluitvormingsprocessen en nieuwe beleidsmaatregelen. Op die manier worden de inwoners betrokken in de verschillende fasen van het proces van beleidsvorming.
 • om een goede communicatie te garanderen worden de informatievergaderingen (bv. bij openbare werken) verder gezet en uitgebreid, zodat participatie niet beperkt blijft tot de bestaande adviesraden. Naast de bestaande kanalen worden de mogelijkheden onderzocht voor het inzetten van nieuwe kanalen (sms-dienst, lokale gemeente-tv, e-participatie).
 • sociale media zijn, naast de andere vormen van communicatie, niet meer weg te denken. Onze gemeente moet hierin verder het voortouw nemen. Door de inzet van sociale media kunnen we mensen directer aanspreken op de (digitale) plaats waar ze zich bevinden.
 • een keer per jaar wordt een begrotingskrant uitgegeven, als speciale editie van de gemeentelijke infokrant. Hierin wordt informatie gegeven over de inkomsten van de gemeente en de aanwending van de middelen.
 • als aanvulling op de gemeentelijke meldingskaart wordt – eventueel in samenwerking met buurgemeenten – een volwaardige onafhankelijke ombudsdienst uitgebouwd. De ombudsman/vrouw fungeert dan als tussenschakel tussen de gemeentelijke diensten en de inwoners.

Het is en blijft goed leven in De Pinte-Zevergem

Daar stonden wij gisteren, daar staan wij vandaag en daar staan wij ook morgen garant voor.

 • vrijwilligerswerk blijft voor ons de olie die een warme samenleving smeert. Daarom worden alle krachten uit het middenveld aangemoedigd en gesteund voor alle vormen van belangeloze inzet.
 • de vorming van vrijwillige bestuursleden die zich in onze rijk sociaal-cultureel leven willen engageren, wordt door ons verder aangemoedigd.
 • de adviesraden worden onverminderd erkend en aangemoedigd in hun adviserende rol en er worden inspanningen gedaan om de betrokkenheid van de burgers in deze adviesraden te stimuleren.
 • wij kiezen voor een eerlijke belastingpolitiek : wij streven naar rechtvaardige belastingen, waarbij een gezond budgettair evenwicht wordt nagestreefd. Alle bestaande en belastingen en heffingen worden bekeken naar doeltreffendheid, controleerbaarheid en doelmatigheid.
 • de opendeurpolitiek moet verder gezet worden : elke drempelvrees moet weggewerkt worden opdat iedereen zonder schroom beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
 • wij geloven onverminderd in de sociale en menselijke waarde van een sterke buurt- en wijkwerking.
 • wij profileren ons onverminderd als gezinspartij : in alle domeinen van het maatschappelijk leven erkennen en waarderen wij het gezin als hoeksteen van onze samenleving.
 • veiligheid staat centraal in ons beleid. Daarom moet een betere bescherming van personen en eigendommen bijdragen tot een groter veiligheidsgevoel voor onze inwoners.
 • maar bovenal willen wij met een dynamisch,creatief en degelijk bestuur zorgen voor wat iedereen van ons verwacht :

Het is goed leven in De Pinte-Zevergem.