Verkiezingsprogramma 2018

Met heel veel trots en ambitie stellen wij u ons programma voor de komende legislatuur voor! Ons programma is opgebouwd rond vier thema's: een duurzaam De Pinte-Zevergem, een veilig De Pinte-Zevergem, een zorgzaam De Pinte-Zevergem en een bruisend De Pinte-Zevergem. Hiernaast vindt u het volledige programma in pdf. 

Veel leesplezier!

INTRO - Onze uitgangspunten

Eind vorig jaar startten we met onze actie ‘Jij maakt #9840’ een grote bevraging bij onze inwoners. Via onze vier toekomstateliers, onze wijkbabbels en vele huis-aan-huisbezoeken, wilden we te weten komen wat volgens u goed gaat en wat beter kan, wat u belangrijk vindt en waar het bestuur best wat meer aandacht mag aan geven. De resultaten van deze grote bevraging vormen de basis van ons verkiezingsprogramma.

Wat opviel: de Pintenaar en Zevergemnaar woont graag in onze gemeente. En dat hoeft niet te verbazen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn we met onze partij naar de kiezer gestapt met de slogan ‘Goed leven, sterk besturen’. Omdat we beseften dat al hetgeen waar we in onze gemeente trots mochten op zijn (haar goed uitgebouwde mobiliteit, haar parkbos, de vele ontspanningsmogelijkheden, haar sport- en jeugdinfrastructuur, haar bruisend verenigingsleven) er enkel gekomen is door steeds te vertrekken vanuit een duidelijke visie waar we met onze gemeente naar toe wilden.

Dat goede willen we de komende jaren opnieuw aantrekken en versterken, want het huidige bestuur toonde te weinig daadkracht om De Pinte-Zevergem weerbaar te maken voor de uitdagingen die onze samenleving tegemoet komen. CD&V wil De Pinte-Zevergem klaarstomen voor de toekomst, met leiderschap en een ambitieuze visie, zodat we onze inwoners de beste levenskwaliteit kunnen blijven garanderen en de eigenheid van onze mooie gemeente kunnen behouden. Onze beleidsvisie gaat uit van 4 voor ons heel belangrijke uitgangspunten:

 • We zetten in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en waar u gerust oud kan worden. Maar ook waar we zorgzaam omgaan met uw belastinggeld.
 • We beogen een veilige gemeente, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en respect heeft voor elkaar. Maar ook waar iedereen onbezorgd te voet of met de fiets de weg op kan.
 • We streven naar een bruisende gemeente, waar verenigingen, wijken en ondernemers de nodige omkadering krijgen om initiatief te nemen, en vrijwilligers gewaardeerd worden.
 • We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu. Een gemeente waar het gezond wonen is.

Vanuit die uitgangspunten hebben we ons programma opgebouwd. Omdat er we er meer dan ooit van overtuigd zijn dat we enkel via daadkracht en ambitie onze gemeente verder kunnen uitbouwen en de nodige uitstraling geven om er zo een plek van te maken waar het goed is om te wonen, werken en leven.

DUURZAAM - Met een blik op de toekomst

Vandaag voelen we ons meer dan ooit verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zorgzaam omspringen met onze omgeving is dan ook een prioriteit, want onze tijdshorizon ligt verder dan de volgende legislatuur. Bovendien eindigt solidariteit en duurzaamheid niet aan onze gemeentegrenzen: in onze samenleving draagt iedereen zorg voor elkaar.

 • Onder het motto ‘begin bij jezelf’ wordt elke beleidsbeslissing getoetst op zijn duurzaamheid, waarbij we de impact van elke maatregel op het milieu, de omgeving en onze gezondheid nagaan. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) gelden hierbij als startpunt.
 • We maken werk van een aanzienlijke vermindering van de afvalberg, via een doorgedreven afval- en recyclagebeleid. Daartoe zorgen we voor gerichte informatie en sensibilisering om te composteren (inzet van compostmeesters), te recycleren (faciliteren van Repaircafés, textielcontainers met garantie op duurzame verwerking) en sluikafval te vermijden (geregelde zwerfvuilacties).
 • We stimuleren een lager waterverbruik en groener energieverbruik. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door haar gebouwen beter te isoleren, gebruik te maken van hernieuwbare energie en in te zetten op regenwaterrecuperatie. Via informatie- en sensibiliseringscampagnes die we in samenwerking met de milieuraad opzetten, helpen we ook onze inwoners op weg, en ook burgerinitiatieven krijgen alle ondersteuning om hun werking uit te bouwen.
 • De gemeente kiest resoluut voor het gebruik van duurzame producten uit eerlijke handel en de korte keten. Sensibiliseringsinitiatieven naar inwoners, verenigingen, horeca en handelaars, evenals de werking van de Wereldwinkel, worden verder ondersteund.
 • Sociale en ecologische criteria worden mee opgenomen bij openbare aanbestedingen. Onze financiële middelen worden geheroriënteerd naar duurzame beleggingsfondsen.
 • De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) neemt het voortouw in het bewustmakingsbeleid inzake internationale solidariteit. Hiervoor voorzien we een apart vermeld en transparant budget dat de komende jaren een dynamisch groeipad volgt.

DUURZAAM - Een groene, propere en aantrekkelijke gemeente

We mogen best fier zijn op onze gemeente! Met het Parkbos, het Scheldedorp Zevergem, een uitgebreid fietspadennetwerk,.. beschikt De Pinte-Zevergem over enkele mooie, groene trekpleisters. Maar niet alleen deze troeven geven kleur aan onze gemeente. Net zozeer zorgen propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte voor de uitstraling van ons dorp.

 • We maken werk van een duurzaam beheer en regelmatig onderhoud van de publieke ruimte. Via een netheidsteam zorgen we ervoor dat onze wegen, fiets- en voetpaden maar ook de speelpleintjes, bermen en gemeentelijke waterlopen regelmatig onderhouden worden.
 • Ons gemeentelijk recyclagepark, dat zijn nieuwe stek krijgt aan de Heirweg, wordt het sluitstuk van ons afvalbeleid. Daarbij streven we naar een optimaal gescheiden inzameling van het afval en wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ maximaal toegepast. Een gebruiksvriendelijke aanleg met zo weinig mogelijk trappen moet er voor zorgen dat het voor iedereen, ook voor onze senioren, gemakkelijk en veilig is om afval te deponeren.
 • Zevergem, ons Scheldedorp, is een aangenaam dorp om te wonen, te werken én te ontspannen. Dit evenwicht moet de volgende jaren behouden blijven. Via de herinrichting van de dorpskern en de open ruimte achter de kerk maken we Zevergem nog aantrekkelijker.
 • Buurtbewoners en vrijwilligers krijgen, in samenspraak met de gemeentelijke plantsoendienst, alle kansen om de groenzones in hun wijk in te richten en zelf bloemen, kruiden, bessen, …. te kweken in openbare kruidentuintjes. Deze groene plekken brengen zo mensen samen en geven zuurstof aan een betere wijkwerking.
 • Met het Parkbos en de mooie Scheldevallei hebben we twee groene trekpleisters voor onze gemeente. We maken werk van de instandhouding en het beheer ervan, in samenwerking en samenspraak met het Parkbos, Natuurpunt en onze landbouwers.
 • Via het creëren van een ontvangstruimte en het plaatsen van een openbaar toilet zorgen we voor een opwaardering van het kerkhof van De Pinte. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de verfraaiing van onze begraafplaatsen door een beter onderhoud en een meer natuurlijke inrichting, zowel in Zevergem als in De Pinte. We onderzoeken de mogelijkheid tot de aanleg van een natuurbegraafplaats in het Parkbos.
 • Ook in het centrum en binnen de woonwijken wordt er plaats gemaakt voor groene en toegankelijke plekken waar mensen tot rust kunnen komen en waar kinderen kunnen spelen.
 • De realisatie van de geplande geluidsschermen langsheen de E17 wordt van nabij opgevolgd en waar mogelijk wordt extra buffergroen aangebracht.

DUURZAAM - Wonen met respect voor elkaar

Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem moeten gevrijwaard worden. Dit sluit niet uit dat er in onze gemeente plaats is voor nieuwe inwoners. We stimuleren een gevarieerd aanbod van woontypes, zodat ook alleenstaanden en startende gezinnen de weg naar onze mooie gemeente vinden of hier kunnen blijven wonen naar hun maat en wens.

 • De limieten qua uitbreiding van onze gemeente zijn stilaan bereikt. Het typische karakter en het ruimtelijke draagvlak van onze gemeente worden veilig gesteld door de opmaak van een beleidsplan dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente uittekent. Bovendien gaan we kritisch om met nieuwe verkavelingsvoorschriften.
 • Meerdere zones in de gemeente zijn klaar voor ontwikkeling en vernieuwing. De gemeente neemt, daar waar ze kan, zelf het initiatief of moedigt - via overleg - de eigenaars aan om creatief en duurzaam in te spelen op de ruimtelijke noden. Ze doet dit steeds in overleg met eigenaars, omwonenden en verenigingen die ter plaatse actief zijn.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door grond in eigendom gedeeltelijk vrij te maken voor sociale woningbouw. Tegelijk verwachten we dat private bouwpromotoren een inspanning leveren om het nijpend aanbod aan betaalbare woningen en alternatieve woonvormen op te drijven.
 • Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet rechtszekerheid en eenvormigheid brengen in de veelheid van verkavelingen buiten de centrumbocht van De Pinte.
 • Met de oprichting van een fietsfonds, waarbij we verkavelaars vragen om er geld in te storten, waarborgen we niet alleen voldoende fietsinfrastructuur binnen een verkaveling, maar zorgen we ook voor veilige fietsinfrastructuur buiten de verkaveling.
 • Een gemeentelijk woonloket, dat functioneert als één centraal aanspreekpunt voor burgers en organisaties met vragen rond wonen, wordt ingericht.

VEILIG - Veilig op weg

Wie zijn kinderen naar school of naar de jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze dat op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school.

 • De omgeving van onze verschillende scholen wordt in overleg met de schoolbesturen, de ouderverenigingen en alle betrokkenen aangepakt.
  • De infrastructuur voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt.
  • Zones 30 worden niet alleen aangeduid via verkeersborden maar worden door aangepaste infrastructuur, zoals versmallingen van de rijweg, ook afgedwongen.
  • Er wordt nagegaan hoe de invoering van schoolstraten, waarbij bij aanvang en bij het einde van de schooluren beperkt autoverkeer toegelaten is in de nabijheid van de school, de verkeersveiligheid kan verbeteren.
  • Zebrapaden worden regelmatig bijgewerkt en geschilderd.
 • Ook de voetpaden en fietspaden op weg van en naar school pakken we aan. De schoolroutekaart krijgt regelmatig een update en zwarte punten worden stelselmatig weggewerkt. Hierbij denken we voornamelijk aan de aanleg van een voetpad langs de Julien Anthierenslaan en aan de aanleg van een fietspad in de Bommelstraat tussen de spoorwegovergang en de Pintestraat.
 • Bij sneeuwval zorgen we er voor dat voet- en fietspaden er veilig bij liggen en prioritair worden aangepakt.
 • In het kader van de aanleg van het parkbosportaal Den Beer onderzoeken we de aanleg van veilige oversteek van de N60 voor fietsers en voetgangers (via brug of tunnel).
 • We halen het trage wegenplan vanonder het stof en zetten nieuwe stappen in de uitvoering ervan. De zachte verbindingen van wijk tot wijk worden goed onderhouden en waar nodig bijkomend aangelegd.
 • De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en Schelderode (Merelbeke) wordt onderzocht en ondersteund. De brug over de E17 tussen Zevergem en Zwijnaarde wordt in samenspraak met Gent veiliger en fietsvriendelijker gemaakt.
 • Jaarlijks wordt een sensibiliseringsactie op poten gezet die een specifieke verkeersveiligheidsprobleem (snelheid, hoffelijkheid, correct parkeren, …) in de kijker zet!

VEILIG - Verstandig omgaan met mobiliteit

Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

 • We investeren de volgende legislatuur volop in de heraanleg en vernieuwing van straten en de aanleg van voet- en fietspaden. We doen dit met visie en op een stelselmatige manier, met aandacht voor alle weggebruikers, maar steeds met voorrang voor fietsers en voetgangers. Prioritair maken we werk van de herinrichting van’t Kruisken, de Langevelddreef, de Bommelstraat (tussen spoorwegovergang en de Pintestraat) en dorp Zevergem.
 • We stimuleren lokaal winkelen met de fiets of te voet. In navolging van de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ wordt jaarlijks een sensibiliseringsactie georganiseerd. We voorzien voldoende fietsstallingen in de winkelstraten.
 • Sensibiliseringscampagnes rond fietsverlichting en fietsdiefstalpreventie (onder meer het graveren van fietsen) worden uitgebreid.
 • De plaatselijke afdeling van de Fietsersbond is een volwaardige gesprekspartner bij het uitwerken van het lokaal fietsbeleid.
 • Elektrische laadpalen worden voorzien voor elektrische wagens en fietsen. Ook het (privé-)autodelen wordt verder ondersteund.
 • Bij het uittekenen van onze mobiliteit zetten we specifiek in op het inrichten van mobipunten. Dit zijn plaatsen waar verschillende vervoersmodi (openbaar vervoer, parkeergelegenheid, fietsstallingen, …) elkaar vinden en waar je probleemloos van het ene op het andere vervoersmiddel kan overstappen. Specifiek de omgeving van het station, het Kerkplein en de carpoolparking aan de Beer worden in die optiek aangepakt.
 • Wij bekijken hoe we bij grotere activiteiten (Cafeest, Zeverrock, …) gezamenlijk vervoer naar de kernen van onze deelgemeenten kunnen organiseren.
 • Het station en de omgeving dient een verdere upgrade te krijgen. We bepleiten hogere perrons in het station van De Pinte, er dienen extra en vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden (vanop de verschillende parkings), we breiden het aantal overdekte fietsstallingen uit en we streven naar een deelfietssysteem (cfr. bluebikes), in samenwerking met het Fietspunt.
 • Samen met de NMBS en De Lijn worden afspraken gemaakt voor vroegere en latere verbindingen van en naar Gent. Ook een directe busverbinding van en naar het dorp van Zevergem willen we opnieuw opnemen in het aanbod.
 • In straten die kampen met een problematiek van sluipverkeer wordt in samenspraak met inwoners, politie en de gemeentelijke diensten nagegaan welke maatregelen genomen kunnen worden.
 • Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en de doorstroming van het verkeer te optimaliseren, voorzien we bij de uitwerking van het mobiliteitsplan - in samenspraak met alle betrokkenen en de mobiliteitsraad - voor een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het centrum van De Pinte en aan het station. We zetten ook in op uniforme snelheidszones met duidelijke signalering.
 • Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aangepast aan de noden die er zijn:
  • In het centrum van De Pinte voorzien we voldoende parkeerplaatsen (mix van lang- en kortparkeren) in overleg met middenstand, bewoners en gebruikers. Wie het Kerkplein gebruikt als start voor een uitstap (met de fiets of de bus) leiden we richting de parking van het OCP.
  • Aan het station kijken we hoe we het gebruik van de parking door niet-inwoners kunnen ontraden. Ook het gebruik van de parking tussen de sporen wordt gestimuleerd.
  • Aan de portaalsite van het Parkbos aan Den Beer wordt een parking aangelegd voor de bezoekers van het Parkbos, die tijdens de week ook kan dienen als carpoolparking. Aan de parking wordt ook een overdekte fietsstalling voorzien.

VEILIG - Warme wijken, veilige buurten

Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een gemeentebestuur. We gaan voor een veilige gemeente. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiëntere BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden.

 •  Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. We zetten extra in op buurtwerking. De wijkagent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt.
 • Het BuurtInformatieNetwerk (BIN) wordt verder uitgebouwd. Het gebruik van sociale media wordt bekeken, berichtgeving via WhatsApp wordt in samenspraak met de politie uitgewerkt, de zones worden verkleind en functioneler omschreven en een extra inspanning wordt geleverd om alle inwoners in te schrijven.
 • Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op. Zo zorgen we voor een hogere aanwezigheid van de wijkagent en verhogen we de frequentie aan patrouilles tijdens risicoperiodes (kerstperiode, vakantieperiode). Als gemeente ijveren we voor een groepsaankoop van beveiligingsmateriaal, maar ook van rookmelders en fietsverlichting en -beveiliging.
 • Op belangrijke openbare plaatsen worden bijkomende AED’s geplaatst. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd om AED’s te bedienen.
 • In samenspraak met de politie worden camera’s geplaatst tegen sluikstorten en wordt onderzocht of er bijkomende ANPR-camera’s geplaatst moeten worden op drukke invalswegen.

ZORGZAAM - Waar iedereen zich thuis voelt

Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in je eigen buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel.

 • We blijven volop inzetten op het stimuleren en sensibiliseren van een goede buurt- en wijkwerking.
  • Via (subsidie)impulsen ondersteunen we de wijkcomités die het gemeenschapsleven in hun wijk versterken.
  • Via peter- en meterschap per wijk wordt een netwerk opgezet dat knelpunten over veiligheid en netheid sneller signaleert aan de bevoegde diensten.
  • Via een wijkbudget geven we elke wijk de kans om - binnen bepaalde contouren - te investeren in hun eigen wijk.
 • We gaan actief op zoek naar mensen die zich eenzaam voelen en trachten hen zoveel als mogelijk te begeleiden in het verenigings- en buurtleven. Ontmoeting en uitwisseling tussen generaties worden gestimuleerd.
 • Het Sociaal Huis wordt een echt informatiehuis, waar iedereen die op zoek is naar informatie op een laagdrempelige en toegankelijke manier antwoorden krijgt en geholpen wordt.
 • De gemeente levert voldoende inspanningen om mensen in nood op een warme wijze op te vangen, hen een menswaardig verblijf te gunnen en initiatieven te nemen om hen in de lokale gemeenschap te integreren.
 • We houden maximaal rekening met iedereen die minder mobiel is of met een rol- of kinderwagen op stap is.
  • De toegankelijkheid van alle gemeentediensten met rol- en kinderwagens is een belangrijke zorg. Een toegankelijkheidsbeleid moet ook voor private gebouwen en winkels worden uitgewerkt.
  • We besteden meer aandacht aan obstakelvrije fiets- en voetpaden, waarvan de doorgangen voldoende breed zijn, het oppervlak effen, de overgangen vlak en aaneengesloten zijn en slipvrij. Voor de voetgangers voorzien we voldoende rustplaatsen en -banken langs de openbare weg.
  • Ook bij wegenwerken houden we maximaal rekening met mensen die minder goed te been zijn.
  • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn voor mensen met een handicap. Aan sportpark Moerkensheide wordt er een afzetzone en eventueel parkeergelegenheid voorzien op het plein aan de cafetaria.
 • In samenwerking met de middenstanders, verenigingen en adviesraden bieden wij een welkomstbox aan nieuwe inwoners aan.
 • In ons beleid besteden we extra aandacht aan diversiteit. Op de Internationale dag tegen homofobie en transfobie hangen we de regenboogvlag uit. Bovendien stimuleren we verenigingen om een diversiteitscharter te ondertekenen.

ZORGZAAM - Met bijzondere aandacht voor onze senioren

Onze gemeente wil voldoende initiatieven nemen opdat aan elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt. Door de bouw van een nieuw woonzorgcentrum, de uitbouw van een dagverzorgingscentrum en de ondersteuning van thuiszorg, tonen we respect voor hen die het in hun situatie moeilijk hebben.

 • Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, investeren we in een hedendaags woonzorgcentrum, bij voorkeur op het domein Scheldevelde.
  • We kiezen voor een operationeel haalbaar, aan hedendaagse energienormen aangepast én betaalbaar gebouw.
  • Een kwaliteitsvolle zorg veronderstelt ook zorg voor de verzorgende. De infrastructuur en de werkomstandigheden voor ons verplegend personeel krijgen bijzondere aandacht.
  • Samen met de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, realiseren we ook betaalbare assistentiewoningen, aanleunend bij het WZC.
 • We stimuleren, faciliteren en ondersteunen zo lang mogelijk thuis wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden:
  • Door de uitbouw van een volwaardig seniorenrestaurant en een dagverzorgingscentrum willen we mensen met een zorgnood zo goed en zo lang als mogelijk thuis laten wonen.
  • We voorzien een aanbod van ‘Bib aan huis’, een klusjesdienst voor onze oudere inwoners en de blijvende ondersteuning van de Minder Mobielen Centrale.
  • We ondersteunen woonaanpassingen opdat senioren en mindervalide inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
  • De vrijwilligerswerking, in het bijzonder de mantelzorgers, wordt verder ondersteund.
 • Het lokaal bestuur maakt van dementievriendelijkheid een prioriteit. Daartoe schrijven we ons in op het ‘Groeipad Dementievriendelijke Gemeente’.
 • De seniorenraad blijft het aanspreekpunt om adviezen rond het seniorenbeleid in te winnen. Hij ondersteunt mee de werking van de ouderenverenigingen maar biedt ook kansen aan senioren om zich via bv. vormingen verder te ontwikkelen.

ZORGZAAM - Verbinden via participatie en communicatie

Duidelijk, toegankelijk en eenduidig communiceren. Ondanks de grote stappen die hier reeds gezet zijn, moeten we ook de volgende jaren volop inzetten op communicatie en participatie. Want communiceren is al lang geen eenrichtingsverkeer meer. Door inspraak te geven aan je inwoners zorg je voor meer gedragen oplossingen.

 • Door inwoners, verenigingen en middenveld te betrekken bij grote beslissingen en openbare werken willen we de besluitvorming nog verbeteren. We werken hiervoor via wijkcomités en gemeentelijke toekomstateliers.
 • Omdat participatie geen modewoord mag zijn, gaan we voor een schepen van participatie, die over alle bevoegdheden heen toeziet dat de stem van de inwoner en van het middenveld voldoende wordt gehoord.
 • In onze communicatie houden we rekening met alle doelgroepen. We blijven inzetten op een 360-graden communicatie, die zowel online (website, Facebook, Instagram, …) als offline communiceert (Infokrant, pamfletten, infoborden, bewonersvergaderingen, …), zodat alle informatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.
 • Tijdens wegenwerken worden extra inspanningen geleverd om te zorgen voor correcte, duidelijke en toegankelijke communicatie. Er wordt – in samenspraak met de aannemer – steeds tijdig gecommuniceerd, ook wanneer de werken vertraging oplopen.
 • Wie de gemeentediensten wil bereiken, kan dit niet enkel doen per telefoon of mail, maar kan ook via Messenger en WhatsApp contact opnemen.

BRUISEND - Het verenigingsleven als het kloppend hart van onze gemeente

Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het gemeentebestuur moet voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, maar die vooral heel veel waardering moet tonen voor het vele werk dat zij verzetten.

 • Elk jaar worden de vele vrijwilligers in onze gemeente in de bloemetjes gezet. Het is een teken van waardering voor hun inzet, hun tijd en energie om onze gemeente te doen bruisen.
 • Het gemeentebestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen. Ze geeft extra zuurstof aan de vrijwilligers en de verenigingen.
  • Een aangepast subsidiekader garandeert de verenigingen een blijvende basisfinanciering maar maakt ook ruimte vrij voor vernieuwende projecten.
  • De drempels om iets te organiseren worden verlaagd door de administratieve last te vereenvoudigen en meer op maat van de verenigingen te werken. Het aanvragen van zalen wordt gedigitaliseerd en het evenementenformulier vereenvoudigd.
  • Er wordt verder geïnvesteerd in onze gemeentelijke uitleendienst. Het materiaal wordt regelmatig vernieuwd en er wordt nagegaan hoe in bepaalde piekperiodes de verschillende noden kunnen ondervangen worden.
  • Een digitaal en vlot toegankelijk verenigingsloket wordt opgezet dat informatie geeft over het aanbod, het statuut van de vrijwilliger en verschillende subsidiemogelijkheden, niet enkel lokaal, maar ook op Vlaams of Europees niveau.
 • De beschikbaarheid van de gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen moet geoptimaliseerd worden en indien nodig uitgebreid. De accommodaties voor het verenigingsleven moeten voldoen aan de noden, voor iedereen vlot toegankelijk zijn én goed onderhouden.
 • In Zevergem gaan we op zoek naar een locatie voor een dorpshuis. Met de inrichting van een vergaderzaal, de integratie van (gemeentelijke) diensten en samenwerking met de lokale middenstand zorgen we voor extra ontmoetingsmogelijkheden in onze Zevergemse dorpskern.

BRUISEND - Voor onze jongeren

 • Er wordt bijkomend geïnvesteerd in kwaliteitsvolle kinderopvang, zowel op school als in het Bommeltje. De werking van het Huis van het Kind wordt verbreed met o.a. een babyinfopunt waar toekomstige en jonge ouders terecht kunnen.
 • Speelpleinwerking Amigos wordt verder ondersteund en uitgebreid. Een zachte verbinding tussen Het Bommeltje en de Gemeentelijke basisschool zorgt voor een veilige doorsteek tussen beide locaties. Een ploeg van ‘vliegende monitoren’ wordt opgestart die, in de periode buiten de speelpleinwerking, met de speelkoffer naar plaatsen trekt waar eventueel een Speelstraat of wijkfeest wordt georganiseerd.
 • Niets zo verfrissend als de kijk van een jongere op het beleid. Via de kindergemeenteraad, (open) jeugdraden, fuifoverleg en jongerenbabbels willen we ook de stem van de jeugd laten weerklinken in het beleid.
 • De speeltuigen op de gemeentelijke speeltuinen worden goed onderhouden, gecheckt op veiligheid en – in overleg met de kindergemeenteraad en de jeugdraad - regelmatig vernieuwd, zodat er op verschillende plaatsen in de gemeente veilige en kindvriendelijke speelpleintjes zijn.
 • We tekenen in op het label ‘Kindvriendelijke gemeente’, omdat we als gemeente willen aantonen dat we werken aan de kindvriendelijkheid in ons beleid.
 • De gemeente is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen worden aangemoedigd. Het gemeentelijk aanbod rond sport, cultuur, duurzaamheid… tijdens de lesuren, wordt uitgebreid.
 • Er komt een ontmoetingsplaats waar jongeren kunnen samenkomen om te repeteren, creatief te zijn en elkaar te ontmoeten. Een gevarieerde werking in en door het jeugdhuis wordt ondersteund om jongeren een plek te geven waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.
 • Zowel in Zevergem als in De Pinte worden gemeenschappelijke studieruimtes voorzien waarbij vrijwilligers ingeschakeld worden als verantwoordelijke.
 • We laten verenigingen of scholen de sociale mediakanalen van de gemeente beheren. Op die manier zetten ze niet enkel zichzelf, maar ook onze gemeente, in de kijker.

BRUISEND - Voor onze sporters

 • Met het sportpark Moerkensheide hebben we een fantastische buitensportinfrastructuur in onze gemeente. Na vijf jaar werking dringt een evaluatie zich op. Hierbij onderzoeken we voornamelijk:
  • De realisatie van een volwaardige parking, na de definitieve verhuis van het recyclagepark.
  • Het opnieuw in eigen beheer nemen van de cafetaria.
  • Het gebruik voor individuele sporters eenvoudiger maken (eventueel via gebruik jetons).
  • Het nemen van maatregelen om de hoeveelheid fijn stof van de E17 te verminderen.
 • Onze sportinfrastructuur wordt aangepakt en gerenoveerd. De focus hierbij ligt op de infrastructuur en het sanitair van het OCP, het recreatieterrein in het Wijngaardeke en de sportinfrastructuur in de Boeregemstraat.
 • Er wordt een nieuwe multifunctionele sportzaal gebouwd aan de gemeentelijke basisschool.
 • Verenigingen die sport en beweging aanbieden worden ondersteund door de prijzen voor het gebruik van de sportinfrastructuur laag te houden. De gemeente zelf zorgt voor een voldoende breed sportaanbod op toegankelijke uren voor de inwoners.

BRUISEND - Voor onze cultuurliefhebbers

 • Bij het uitwerken van de cultuuragenda evolueert de gemeente van een organiserende rol naar een coördinerende rol. Ze brengt verenigingen samen, stimuleert en ondersteunt hen en bouwt samen met hen aan een ruimere en meer gevarieerde programmatie in onze gemeente.
 • De cultuurraad wordt de slagader voor het verenigingsleven in onze gemeente. Ze evolueert naar een forum waar zowel verenigingen als burgers hun visie, ideeën en/of bezorgdheden over het gemeentelijk cultuurbeleid kunnen bespreken.
 • Het bestuur blijft investeren in de bibliotheek en speelt in op de noden en behoeften van haar leden, maar ook op nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering. De bibliotheek wordt ook een ontmoetingsplaats en het culturele ankerpunt in onze gemeente.
 • We leggen – samen met de erfgoedraad - meer nadruk op het zichtbaar maken van ons roerend en onroerend erfgoed, onder andere via de bovenlokale werking van POLS (Projectorganisatie Leie-Schelde). Ook het bestaande kunstpatrimonium plaatsen we opnieuw meer in de kijker.
 • Lokaal talent in alle disciplines krijgt meer kansen om naar buiten te komen. Trajecten zoals “Kunstenaar van de maand” krijgen daarom een opwaardering.

BRUISEND - Partner van middenstand en landbouw

De gemeente is een trouwe partner in de ondersteuning van de middenstand, ondernemers en land- en tuinbouwers. Ook zij doen onze gemeente bruisen.

 • Met de oprichting van een klantvriendelijk (digitaal) MOL-loket (middenstand, ondernemers en landbouw) kan iedereen die onderneemt in onze gemeente er ondersteuning krijgen en wordt de administratieve overlast tot een minimum beperkt.
 • We gaan op zoek naar acties en projecten om de lokale middenstand en landbouw in de kijker te zetten en te ondersteunen: speciale koopdagen, de invoering van een middenstandsbon, de organisatie van een ‘achter de schermen’-dag, een dag van de landbouw, een openbedrijvendag, …
 • Duurzaam overleg en voldoende inspraak is enorm belangrijk voor onze middenstanders, ondernemers en landbouwers. Daarom organiseren we op regelmatige tijdstippen middenstands- en landbouwraden, die een nieuwe impuls krijgen.
 • Een vlotte bereikbaarheid is voor onze middenstand van groot belang. Zeker bij werkzaamheden wordt gezorgd voor een tijdige verwittiging, duidelijke signalisatie, uniforme borden en eenduidige omleidingsroutes.
 • We ondersteunen ten volle de korte keten. Samenwerking tussen land- en tuinbouwers en de lokale middenstand wordt gestimuleerd in het kader van verkoop van lokale (hoeve)producten. De organisatie van een lokale marktplaats kan hierbij een stimulans zijn.
 • Om de verkeersveiligheid te optimaliseren wordt tijdens de oogstwerkzaamheden breed gecommuniceerd.

DE PINTE-ZEVERGEM VOORUIT - Een klantgerichte en nabije dienstverlening

De gemeente is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. De dienstverlening die de gemeente aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij te zijn. Door samenwerking met andere gemeenten trachten we ons aanbod efficiënter te maken en te optimaliseren.

 • Gemeente en OCMW moeten een glazen huis zijn, waardoor iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
 • We hertekenen de dienstverlening in het gemeentehuis. We willen werken via afspraken, waardoor u niet langer dient aan te schuiven, maar direct geholpen wordt.
 • We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de dienstverlening in het gemeentehuis af te bouwen.
 • Binnen het gemeentebestuur besteden we de nodige aandacht aan de uitbouw en uitvoering van een goed kwaliteitszorgbeleid, met inbegrip van de nodige evaluaties.
 • Er wordt zorgzaam omgegaan met de financiële middelen van de gemeente. We streven naar een gezond evenwicht tussen de ambitie om vooruit te gaan en de budgettaire mogelijkheden.
 • We gaan op verschillende beleidsdomeinen op een meer gestructureerde manier samenwerken met onze buurtgemeenten Sint-Martens-Latem en Nazareth. Op die manier kunnen we onze dienstverlening doeltreffender en efficiënter maken.
 • Deze samenwerking met Sint-Martens-Latem en Nazareth zorgt er ook voor dat bij een eventuele (verplichte) fusie-operatie door de Vlaamse overheid we de troeven in handen hebben om te pleiten voor een fusie met deze gemeenten. Een fusie met Gent is voor CD&V uitgesloten.

DE PINTE-ZEVERGEM VOORUIT - Onze gemeente van morgen, maken we vandaag

Met veel daadkracht, een gezonde dosis ambitie en veel enthousiasme bouwen we verder aan een gemeente waar het goed is te leven, wonen, werken en ondernemen. Door samen te werken, in te zetten op duurzaamheid, te vernieuwen en vereenvoudigen en iedereen te betrekken zoeken we samen naar oplossingen voor de uitdagingen die onze gemeente kent.

We kiezen voor een slimme gemeente op mensenmaat. Waarbij we digitalisering en inspraak hoog in het vaandel dragen. Waarbij de inbreng van elke inwoner, elke vereniging of adviesraad en elke ondernemer naar waarde wordt geschat, én impact heeft!

Een gemeente waar je voor elke stap in je leven kansen krijgt om je - samen met je gezin, buren en vrienden - te ontwikkelen en ontplooien en waar eenieder de ondersteuning krijgt om vooruit te gaan.

Waar we met een daadkrachtig, dynamisch, creatief en degelijk bestuur onze gemeente ook de komende zes jaar opnieuw vooruit doen gaan! Op ons kan u rekenen! Daar willen wij alle 21 de volgende 6 jaar elk dag werk van maken!